Bootstrap Image Preview

09-3

Volume 09

2010

Articles

A Magic Treemap Cube for Visualizing Olympic Games Data

Xiaowu Chen, Haolin Yang, Yongtao Ma, Bin Zhou

The International Journal of Virtual Reality, 2010, 09 (3): 9-17

Recent Advances on Human Crowd Simulation

Tianlu Mao, Hao Jiang, Shihong Xia, Zhaoqi Wang

The International Journal of Virtual Reality, 2010, 09 (3): 27-32

3D Anthropomorphic Avatar Model Based on Multi-layered Representation

Zheng Wang, Bo Xu

The International Journal of Virtual Reality, 2010, 09 (3): 33-38

Agile Development of WebVR Applications

Zhixing Shen, Jinyuan Jia

The International Journal of Virtual Reality, 2010, 09 (3): 47-52

Automatic 3D Reconstruction from a Single Catadioptric Omnidirectional Image

Hui Gao, Wei Xu, Maojun Zhang

The International Journal of Virtual Reality, 2010, 09 (3): 53-58